บรรยากาศวันปฐมนิเทศโครงการ VR Inventors

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ VR Inventors
โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักเข้าร่วมบรรยายประสบการณ์ในสายงาน พร้อมให้แนวความคิดในการพัฒนา VR อาทิ

แพทย์หญิงปิยะกานต์ ศรีสมบูรณ์ จากโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญโครงการ VR ด้านการแพทย์

นาวาอากาศโท วรคง มีกล้า และ นาวาอากาศโท ประกรณ์ ประทุมมา จากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญโครงการ VR ด้านความมั่นคง

คุณณพีรา เตชาชาญ จากบริษัท Napira Travel Stylist จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญโครงการ VR ด้านการท่องเที่ยว

ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด จากศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญโครงการ VR ด้านการศึกษา

และคุณพงศกร บุญวรเมธี จากบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญโครงการ VR ด้านบันเทิง